16 februari 2022

Opcharge, specialist in laadoplossingen, haalt Ramphastos Investments binnen als investeerder

Breda, 16 februari 2022 – Met het aantrekken van Ramphastos Investments als grootaandeelhouder heeft Opcharge, leverancier voor laadoplossingen voor de publieke en semi-publieke markt, zich verzekerd van een actieve partner om haar ambitieuze groeistrategie te verwezenlijken. Financiële details worden niet bekendgemaakt.

Nederland heeft internationaal een prominente positie op het gebied van elektrische mobiliteit en is koploper op het gebied van laadinfrastructuur. Zowel het aantal volledig elektrische auto’s als plug-in hybrides groeit snel. Hiermee neemt ook de behoefte aan laadstations toe. Om aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen moet het aantal laadpunten in Nederland groeien van de huidige 83.000 naar 1,8 miljoen in 2030.

Financiële slagkracht

Het in 2018 opgerichte Opcharge specialiseert zich in het plaatsen en beheren van publieke (op de openbare weg) en semi-publieke laadpunten (bijvoorbeeld bij evenementenlocaties, stadions, theaters en musea). Opcharge combineert een achtergrond in de automotive met uitgebreide ervaring met openbare aanbestedingen en een data gedreven aanpak. Cyriel van Bree, CEO en partner van het 100% Nederlandse Opcharge: “De investering van Ramphastos Investments geeft ons de extra financiële slagkracht die in deze snelgroeiende markt het verschil kan maken. Als grootaandeelhouder zal Ramphastos niet alleen met kapitaal, maar ook met hun kennis, ervaring en netwerk een belangrijke rol spelen bij het verwezenlijken van onze groeiambities.”

Internationale ambitie

Diedrik Oost, Principal bij Ramphastos Investments: “De adoptie van elektrisch rijden is de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. We zien echter dat de groei van de laadinfrastructuur achterblijft. Om aan de groeiende laadbehoefte te voldoen moeten er Nederland de komende jaren jaarlijks zo’n 200.000 laadpunten worden geplaatst. Opcharge heeft de ambitie om hier een belangrijke bijdrage aan leveren.” Volgens Oost liggen er bovendien grote kansen in het buitenland: “Wij zien ernaar uit om met Opcharge samen te werken om hun marktpositie verder te verstevigen, in Nederland maar ook daarbuiten. De focus ligt daarbij op organische groei, maar we sluiten verdere overnames zeker niet uit. Wij zien als Ramphastos grote kansen in de energietransitie en duurzame mobiliteit, onze participatie in Opcharge is daarbij een belangrijke stap.”

Over Opcharge

Opcharge is in 2018 opgericht door Freddy van Nispen en Pieter Haans, geboren en getogen Brabanders met ruime ervaring in de automotive industrie. Ze zagen vroeg de enorme potentie van elektrisch rijden en de impact die dat zal hebben op de volledige keten van autorijden in Nederland. Als specialist in het plaatsen en beheren van publieke (op de openbare weg) en semi-publieke laadpunten (bijvoorbeeld bij evenementenlocaties, stadions, theaters en musea) is Opcharge de afgelopen jaren snel gegroeid, onder meer dankzij gerichte acquisitie en samenwerkingen met Nederlandse toeleveranciers en lokale aannemers. Opcharge heeft de ambitie om in 2025 in totaal 25.000 laadpunten te hebben geplaatst.

Voor meer informatie zie OPCHARGE

Over Ramphastos Investments

Ramphastos Investments is in 1994 opgericht door de Nederlandse ondernemer Marcel Boekhoorn. Het bedrijf heeft belangen in meer dan 30 bedrijven binnen en buiten Nederland in verschillende sectoren, van startups tot scale-ups, tot snelgroeiende middelgrote bedrijven en mature ondernemingen. De totale omzet bedraagt bijna € 2,5 miljard. Voorbeelden van succesvolle investeringen zijn Telfort, Mazarine Energy, i4F, Sim Industries en High Tech Campus Eindhoven.

English

Charging solutions specialist Opcharge secures investment from Ramphastos Investments

Breda, the Netherlands, 16 February 2022 – Opcharge, a supplier of charging solutions for the public and semi-public market, has attracted Ramphastos Investments as a major shareholder, thus securing an active partner to realise its ambitious growth strategy. No financial details were disclosed.

Internationally the Netherlands holds a prominent position in the area of electric mobility and is a leader in terms of charging infrastructure. The number of fully electric cars as well as plug-in hybrids is growing rapidly, and with it the demand for charging stations. In order to meet this growing demand the number of charging points in the Netherlands needs to increase from the current 83,000 to 1.8 million in 2030.

Financial clout

Founded in 2018, Opcharge specialises in the installation and management of public (on public roads) and semi-public charging points (for example at event venues, stadiums, theatres and museums). Opcharge combines a background in the automotive sector with extensive experience in public tenders and a data-driven approach. Cyriel van Bree, CEO and partner of the all-Dutch Opcharge: “The investment by Ramphastos Investments gives us the extra financial clout that can make all the difference in this fast-growing market. As a large shareholder Ramphastos will play an important role in realising our growth ambitions – not just with capital, but also with their knowledge, experience and network.”

International ambition

Principal at Ramphastos Investments Diedrik Oost: “The adoption of electric vehicles has really gained momentum in recent years. At the same time we see that the growth of the charging infrastructure is lagging. Around 200,000 charging points will need to be installed every year in the coming years to meet the growing charging demand. Opcharge’s ambition is to contribute significantly to this.” Moreover Oost sees major opportunities outside the Netherlands: “We look forward to working with Opcharge to further strengthen their market position, in the Netherlands but also beyond. While the focus will be on organic growth we certainly do not rule out further acquisitions. At Ramphastos we see great opportunities in the energy transition and sustainable mobility, our equity stake in Opcharge is an important step in this.”

About Opcharge

Opcharge was established in 2018 by Freddy van Nispen and Pieter Haans, both born and raised near Breda and having extensive experience in the automotive sector. They were early to recognise the huge potential of electric vehicles and how these will affect the whole driving chain in the Netherlands. As a specialist in the installation and management of public (on public roads) and semi-public charging points (for example at event venues, stadiums, theatres and museums) Opcharge has grown rapidly in recent years, partly through targeted acquisition and cooperation with Dutch suppliers and local contractors. Opcharge’s ambition is to have installed a total of 25,000 charging points by 2025.

For further information: OPCHARGE

About Ramphastos Investments

Ramphastos Investments was founded in 1994 by Dutch entrepreneur Marcel Boekhoorn. The company holds stakes in over 30 companies in various sectors, both within and outside the Netherlands, from start-ups to scale-ups and from rapidly growing medium-sized companies to mature enterprises. Total turnover is close to € 2.5 billion. Examples of successful investments by the company include those in Telfort, Mazarine Energy, i4F, Sim Industries and High Tech Campus Eindhoven.

Opcharge Honored with Prestigious Sustainability Award 2023 by the UK Department of Business and Trade!
Navigating the Storm: Opcharge’s Involvement in the BlueTusk Atlantic Ocean Challenge
Opcharge UK Partners with Flowbird to Revolutionise Electric Vehicle Charging Infrastructure